Hvem er vi?

Hvad er foreningens formål?

”Formålet med Sinding-Ørre Borgerforening er, at varetage og fremme medlemmernes interesser. Endvidere er det foreningens formål at tage initiativ til løsning af fælles opgaver og problemer, samt at fremme medlemmernes samhørighed”.

Sinding-Ørre Borgerforening opfordrer alle borgere til at blive medlem af Sinding-Ørre Borgerforening. Dette blandt andet begrundet i, at jo flere medlemmer, jo mere vægter diverse høringssvar, henvendelser om støtte af både økonomisk og praktisk karakter hos Kommunen, andre offentlige myndigheder, fonde og lignende.

Prisen for medlemskab af Sinding-Ørre Borgerforening kan ses lige her under og nu er det blevet opdateret så I kan gøre det nemt via MobilePay, ved at klikke på det nedenstående link, der passer til dig/jer. Så betaler man automatisk fremover:

2024:
For enkeltperson er prisen 100 kr. Medlemsskab 2024 enkeltperson
For en husstand er prisen 200 kr. Medlemsskab 2024 husstand
For jer der hellere vil lave en bankoverførsel er det stadig en mulighed på på Reg. Nr. 7611 og kontonummer 0001166443.  

Sinding-Ørre Borgerforening arbejder på at fremme fællesskabet blandt andet via Lokalrådet, der er dannet af alle foreninger, institutioner, råd og organisationer i Sinding-Ørre. På de to årlige møder er der mulighed for at de enkelte medlemmer kan orientere omkring deres mål og handleplaner.

Via Lokalrådet er der i november 2018 nedsat en gruppe, SØ-Tanken. Formålet med denne gruppe er:

 • Lave en målrettet indsats/strategi, der understøtter vækst og trivsel i vores område
 • Finde veje til at frigive tid i de enkelte bestyrelser og udvalg
 • Strategien skal afspejle Sinding-Ørreborgernes ønsker og ideer for vores lokalområde
 • Strategiplanen vil blive en strategi, der rækker år frem i tiden, og vil derfor indeholde flere trin. Prioriteringen vil fremgå, når planen er klar.
 • Gruppen skal herefter sikre fremdrift i strategien med hjælp fra alle lokale, der kan og ønsker at bidrage.

Sinding-Ørre Borgerforening er bindeled mellem borgere, foreninger, Herning Kommune og andre offentlige myndigheder. Sinding-Ørre Borgerforening søger ligeledes økonomiske midler fra diverse puljer, fonde og lignende til de mangeartede, specielt ”Grønne” tiltag. Dette betyder, at der hele tiden sker en opgradering af stier, grønne arealer og aktivitets-, være- og legesteder, der er i Sinding-Ørre.

Ligeledes understøtter Sinding-Ørre Borgerforening de borgere, der via forskellige udvalg og grupper, der har lyst til aktiviteter med både økonomisk og administrativ støtte.

Både selvstændigt og i samarbejde med andre foreninger arrangerer Sinding-Ørre Borgerforening en række traditioner.

Det være sig:

 • Æ Sinding daw (byfest)
 • Banko
 • Fastelavnsfest
 • Sankt Hans fest
 • Vintersolhvervsfest
 • Affaldsindsamling
 • Arbejdsdage for vedligeholdelse og udbygning af de forskellige være-, aktivitets- og legearealer.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i oktober måned. Der afholdes bestyrelsesmøder 10-11 gange årligt samt Lokalrådsmøde 2 gange årligt samt deltager i møder i Landsbykoordinationsudvalg (en sammenslutning af alle borgerforeninger i landsbyerne i Herning Kommune) 4 gange årligt.

Dagsorden til generelforsamling Oversigt over bestyrelsen referat fra generelforsamlingen Formandsberetning

Borgerforeningens kalender: